Ông Võ Văn Thưởng tại hội nghị nhân rộng các điển hình làm theo phong cách Hồ Chí Minh

10%