Đại án PVC và những tấm “thẻ kim bài” bị tước bỏ

10%