Ông Võ Văn Thưởng dự họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

10%