Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

10%