Lãnh đạo đảng, nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

10%