Ông Võ Văn Thưởng họp bàn phòng chống suy thoái trong nội bộ

10%