Ông Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

Hoạt động

10%