Ông Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

10%