Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu thực hiện tốt hơn nữa những khâu đột phá

10%