Ông Võ Văn Thưởng tại hội thảo lý luận giữa ĐCS Việt Nam và ĐND Cách Mạng Lào

10%