Những lính thợ Hải đoàn 129 bảo dưỡng tàu chiến và nhà dàn DK1

Vũ khí Quân sự

10%