Công tác đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước

10%