Đồng chí Võ Văn Thưởng hội đàm với đồng chí Hoàng Khôn Minh

Hoạt động

10%