Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu tình hình mới

10%