Tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó trong phòng, chống tham nhũng

Hoạt động

10%